Mẫu Công Văn: mới nhất năm 2020 (Tải về máy)

Tổng hợp mẫu công văn mới nhất bởi văn phòng thám tử BMC.

Mẫu công văn thông báo (mới nhất)

Ví Dụ về mẫu công văn thông báo: tải tại đây

Mẫu công văn trả lời

Mẫu công văn trả lời xác nhận kết quả: tải tại đây.

Mẫu công văn hành chính

Tải mẫu công văn hành chính : Tại đây

Mẫu công văn đề nghị hỗ trợ

TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ

—————

Số: ………./CV-….

V/v: …………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

……., ngày …. tháng …….. năm …….

Kính gửi:…………………………(3)…………………………………………….

………………..(4)……………………………………………

Lưu ý: Đối với mục (4) này:

– Mở đầu: Nêu mục đích của vấn đề đặt ra (theo chức năng, nhiệm vụ, theo thông baó, theo quảng cáo …… của quý cơ quan/ tổ chức/ Công ty …… hoặc căn cứ vào trách nhiệm, nghĩa vụ của ông, bà về ………….).

– Nội dung:

+ Cần nêu rõ nội dung kiến nghị vấn đề gì.

+ Đề nghị thời hạn trả lời (phúc đáp).

– Kết thúc: Mong quý cơ quan ……….; hoặc ông, bà …………….… sớm trả lời cho chúng tôi được biết.

Xin chân thành cám ơn!

Nơi nhận:
– Như trên ..(5)……..;
– …………………….;
– Lưu: VT, ..(6)……..

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/ TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu)

Địa chỉ: Số ……… đường………….., TP………., tỉnh ……………(*)

Điện thoại: ….………………….……., Fax: …….……….…………

E-Mail: …………..………….; Website: ………………….

Tải Mẫu : Tại Đây

Mẫu công văn phúc đáp (tải về)

 

Mẫu công văn phúc đáp

Tải mẫu công văn phúc đáp : tại đây

Mẫu công văn đề nghị của công ty.

 

UBND TP HẢI PHÒNG                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Công ty: …                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    
    
 

 

Số:              /                                                                 Hà Nội, ngày    tháng    năm

V/v: Đăng ký kiểm tra xác nhận

Doanh nghiệp đáp ứng Quy định

Tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp ôtô

 

                        Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố

 

          Công ty … (kèm theo địa chỉ,điện thoại, fax, email) đã hoàn thành đầu tư nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô theo báo cáo khả thi đã được kiểm tra thẩm định theo quy định tại Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 và các quy định hiện hành có liên quan về quản lý đầu tư xây dựng.

          Theo Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô ban hành kèm theo Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2004 và văn bản hướng dẫn đăng ký, thẩm tra xác nhận tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô tại công văn số 6871/CV-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2004, công ty … xin gửi kèm theo công văn này hồ sơ đăng ký kiểm tra xác nhận doanh nghiệp đã đầu tư đáp ứng Quy định tiêu chuẩn và đề nghị UBND thành phố kiểm tra xác nhận doanh nghiệp đáp ứng Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô để công ty triển khai các bước tiếp theo.

 

          Công ty tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và độ tin cậy của các thông tin, số liệu trong hồ sơ kèm theo./.

 

                                                                     GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                                                                             (ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

– Như trên;

– Sở Công Thương

– Lưu.

Tải mẫu công văn đề nghị công ty : tại đây

Mẫu công văn giải trình cơ quan thuế

CÔNG TY ……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………….………….., ngày…tháng….năm….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v: ………………………)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ ………………………

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………..

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………….. – Chức vụ: ………………………….

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ……………………………….. fax: ……………………………………………………….

– Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………

– Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………………

Nội dung giải trình ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế ………………………………….. để giải trình về việc ……………………………………………………………………….

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu;

Tải mẫu cơ quan giải trình tại đây

Mẫu công văn báo cáo cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

Nội dung cơ bản của mẫu công văn báo cáo về việc cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu như sau:

UBND ……………….

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: …………..

V/v báo cáo cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu

…………., ngày…tháng…năm…

Kính gửi: ……………(1)………….

Sở Công Thương nhận được …………(2)………….về việc báo cáo cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu;

Sở Công Thương báo cáo như sau: (Phụ lục đính kèm).

Sở Công Thương gửi ……………(1)…………./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lãnh đạo Sở;

– Lưu VT; VP8.

GIÁM ĐỐC (3)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ghi tên cơ quan yêu cầu báo cáo.

(2) Văn bản, cơ quan đề nghị báo cáo.

(3) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Tải mẫu : tại đây

 Gửi Bình Luận

Hotline: 0932253111
0932253111